Avtalevilkår

Les om våre avtalevilkår

Les om våre avtalevilkår

For at du som kunde skal kjenne deg trygg når du handler hos oss, så har vi utarbeidet nedenstående avtalevilkår.

Last ned avtalevilkår (pdf) >

City Self-Storage flyttebutikk
City Self-Storage flyttebutikk

Avtalevilkår

Les om våre avtalevilkår

For at du som kunde skal kjenne deg trygg når du handler hos oss, så har vi utarbeidet nedenstående avtalevilkår.

Last ned avtalevilkår (pdf) >

City Self-Storage flyttebutikk

Kommunikasjon

All kommunikasjon fra utleier til leietaker rettes mot registrerte e-postadresse eller telefonnummer. Leietaker er ansvarlig for at utleier har oppdatert kontaktinformasjon, og bærer risikoen dersom utleier ikke kommer i kontakt med leietaker gjennom oppgitt kontaktinformasjon. Leietaker plikter å oppgi ny postadresse ved adresseendring. Ved innflytt og utflytt, vil leietaker motta en frivillig kundeundersøkelse som sendes til registrert e-postadresse. Rød lås på leieobjektet betyr at utleier ønsker kontakt med leietaker.

Leietid

Lagerrommene leies ut på månedsbasis, fra og med første til siste dag i måneden. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før måneden er omme.

Utleiers adgang til leieobjektet

Leietaker plikter å gi utleier tilgang til leieobjektet alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering, forandringsarbeid og lignende. Leietaker skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller hvor det anses nødvendig for å forebygge eller begrenseskade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. Utleier er ikke forpliktet til å benytte seg av denne retten. Utleier kan flytte kunder ved behov, internt i avdelingen eller til en annen av utleiers avdelinger uten at leietaker kan kreve kompensasjon av utleier for dette. Utleier er ikke forpliktet til å benytte seg av denne retten.

Fremleie og overdragelse

Fremleie og overdragelse er ikke tillatt.

Priser og betalingsrutiner

Utleie av lagerboder innendørs er momsfritt for privatpersoner. For merverdiavgiftspliktige foretak kan merverdiavgift tilkomme på de oppgitte prisene for lagerboder innendørs. Leiepriser på utendørs lagercontainere er oppgitt inkludert merverdiavgift. Leietaker skal betale leien forskuddsvis, med forfall første dag i enhver måned. Faktura sendes digitalt på e-post eller på papir i posten, etter avtale med leietaker. Ved bruk av papirfaktura påløper et fakturagebyr. Får ikke leietaker tilsendt faktura, plikter leietaker likevel å betale leiebeløpet ved forfall. Betaling anses ikke som utført før beløpet er mottatt på utleiers konto. Ved forsinket betaling, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr.100, eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. Ved vedvarende ubetalt leie vil kravet oversendes til utleiers inkassoforbindelse. Ved forsinket betaling, forbeholdes utleier retten til å suspendere leietakers tilgang til leieobjektet, frem til utestående leie er betalt i sin helhet. Utleier forbeholdes adgang til å justere leieprisene i takt med endringer i konsumprisindeksen én gang i året. Hvert tredje år kan utleier kreve at leieprisen justeres til gjengs leie. Leien kan ikke reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet. Endring av leiens størrelse utføres uten særskilt varsel. Utleier forbeholdes retten til å foreta kredittsjekk av leietaker.

Forsikring

Begge parter holder sine eiendeler og interesser forsikret. Utleier kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader på leieobjektet, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hos utleier.

Benyttelse av leieobjektet

Leie av minilager gir leietaker tilgang til en oppbevaringsplass i utleiers lokaler. Leietaker får tilgang til utleiers lokaler ved bruk av utleiers kode. Den private lagringsplassen skal sperres av med leietakers egen lås. Leietaker er selv ansvarlig for å skaffe egnet lås til leielokalet. Leieobjektet må kun benyttes som lagerlokale. Leietaker plikter å behandle leieobjektet så vel som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt eller annet som sjenerer andre leietakere eller naboer. For øvrig vises det til ordensreglementet i første vedlegg. Utgifter ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er leietakers ansvar. Alle maskiner skal tømmes for olje og/eller bensin før lagring. Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske, eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er drenert for væske og forsvarlig pakket. Alle tekstiler som pels, ull, silke, skinn, madrasser, dyner, puter, klær og lignende som lagres må uten unntak pakkes i tette plastbeholdere eller lignende. Det er ikke tillat å medbringe eller oppbevare gjenstander som det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold. Det samme gjelder alle former for mat eller illeluktende varer, samt brannfarlig materiale, væsker eller gasser, eksplosiver, eller annet som kan volde skade eller medføre fare eller ulempe for utleier og utleiers kunder. Leietaker kan ikke benytte eiendommens fellesarealer til eget formål (for eksempel ved salg, lagring, oppslag og lignende). Hensatt løsøre er å anse som derelinkvert gods, og fjernes umiddelbart for leietakers regning, med mindre løsøret er merket tydelig med navn og telefonnummer. Hvis løsøret er merket med navn og telefonnummer, vil leietaker kontaktes og varsles om at løsøret vil bli fjernet for leietakers regning, dersom løsøret ikke flyttes av leietaker innen en tidsfrist satt av utleier. I samtlige tilfeller vil leietaker ilegges et administrasjonsgebyr. Utgifter ved utbedring, og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er leietakers ansvar.

Oppsigelse og opphør av leieforholdet og tilbakelevering av leielokalet

Leiekontrakten kan sies opp av hver av partene med en måneds skriftlig varsel til den andre part. Leiekontrakten fornyes automatisk for én ny måned, om ikke leietaker eller utleier gir skriftlig melding innen den 15. i den måneden utflytting skal skje. Kontrakten gjelder for en måned til, dersom oppsigelsen mottas etter den 15. Den dagen leieforholdet opphører, skal leietakeren stille leielokalet til utleiers disposisjon. Leielokalet anses som tilbakelevert og stilt til utleiers disposisjon når leielokalet er forlatt ulåst og tom av leietaker. Når låsen er fjernet, kan utleier fritt leie ut leielokalet til nye kunder. Leieforholdet anses ikke som opphørt før boden er forlatt ulåst og tom av leietaker, og oppsigelse er levert. Leietaker plikter å tømme leielokalet ved opphør av leieforholdet. Etterlatt løsøre anses oppgitt, og vil tilfalle utleier uten vederlag etter 14 dager. Utleier vil skriftlig oppfordre leietaker om å hente løsøret, men slik at utleier har rett til å holde løsøret tilbake inntil utleiers krav mot leietaker er dekket i sin helhet ved utestående betaling. Dersom kostnadene eller ulempene ved oppbevaringen blir urimelige, eller leietaker venter urimelig lenge med å betale kostnadene for oppbevaringen, eller med å overta løsøret vil etterlatt løsøre fjernes for leietakers regning. Før etterlatt løsøre fjernes, vil utleier sende et skriftlig varsel med betalingsoppfordring til leietaker.

Leietakers avtalebrudd og eventuell utkastelse

Tvangsfravikelse kan kreves av leieren, hvis leie eller avtalte tilleggsytelser ikke betales, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd litra a, eller lov som trer i stedet for denne. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er utløpt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd litra b. Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen, kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet. Med vesentlig mislighold menes én månedsleie, og/eller manglende overholdelse av utleiers ordensrutiner i vedlegg 1, eller andre forhold som bør anses å være et vesentlige mislighold av kontrakten. Ved betalingsmislighold, forbeholdes utleier retten til å utøve tilbakehold overfor leietaker til sikkerhet for dekning av ethvert krav som utleier måtte ha eller få mot leietaker, deriblant alle omkostninger utleier pådras som følge av misligholdet. Leietakers tilgang til eiendommen og leielokalet suspenderes frem til utestående er gjort opp i sin helhet. I et slikt tilfelle fortsetter betalingsforpliktelsen å løpe for leietaker frem til alt utestående er gjort opp. Løsøre og innbo kan flyttes til et av utleiers øvrige lokaler for leietakers regning. Løsøre som oppbevares i leieobjektet på tidspunktet for utleiers sperring av lokalet anses som overlevert til utleier som håndpant til sikkerhet for de krav utleier måtte ha eller få mot leietaker.

Leietakers erstatningsansvar

Stilles ikke leielokalet til utleiers disposisjon den dagen leieforholdet er opphørt kan utleier kreve vederlag tilsvarende avtalt leie inntil leietakers bruk opphører. Er lagerlokalet i dårligere stand enn ved overtagelse kan utleier kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Leietaker er erstatningsansvarlig for både direkte og indirekte tap som kan henføres til leietaker selv, eller noen vedkommende svarer for.

Tilgang til leieobjektet

Leietaker har tilgang til leieobjektet i betjent åpningstid. Dersom leietakers tilgang til leielokalet begrenses eller hindres, eksempelvis ved driftsstopp, strømbrudd, lekkasje, at kode eller port ikke fungerer eller annet, kan ikke utleier holdes erstatningsansvarlig overfor leietaker med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos utleier. Tilgang til leielokalet utenfor betjent åpningstid krever inngåelse av særavtalen, “Avtale om utvidet åpningstid”. Utleier er ikke forpliktet til å tilby avtale om utvidet åpningstid. Utleier står fritt til å si opp avtalen om utvidet åpningstid.

Åpningstider

Den utvidede åpningstiden vil normalt være kl. 06.00 – 23.00 mandag – søndag, hele året. Utleier har rett til å holde stengt ved behov. Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i lageret etter kl. 23.00. Leietaker er kjent med at porten ikke kan åpnes etter stengetid, og at leietaker derfor må være ute av lageret før kl. 23.00. Alarm aktiveres automatisk ved stengetid. Det vil alltid bli foretatt en utrykning av vaktselskapet ved alarmutløsning. Kostnaden for utrykningen belastes leietaker (minimum kr 2 500 per gang).

Tilgang til leielokalet

Leietaker låner en kode for inn- og utplassering. Se vedlegg 1, for reglene rundt dette. Dersom leietakers tilgang til leielokalet begrenses eller hindres, eksempelvis ved driftsstopp, strømbrudd, at kode eller port ikke fungerer, eller annet, er ikke utleier forpliktet til å rykke ut for å gi tilgang til leielokalet for leietaker. Dette gjelder også dersom leielokalet ved en feil er plombert av utleier. Utleier kan ikke holdes erstatningsansvarlig overfor leietaker for disse forhold.

Avfallshåndtering

Leietaker er ansvarlig for å besørge at avfall fjernes på egen regning. I motsatt fall, kan utleier fjerne avfallet for leietakers regning.

Oppsigelse av avtale om utvidet åpningstid

Utleier står fritt til å si opp avtalen om utvidet åpningstid.

Personopplysninger

Personopplysningene behandles av: City Self-Storage AS Karenslyst allé 2, 0278 Oslo Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos daglig leder i City Self-Storage AS. Når du inngår et avtaleforhold med City Self-Storage AS samtykker du samtidig til at dine personopplysninger blir behandlet av oss. Vi samler inn følgende opplysninger: Fornavn, etternavn, personnummer, telefonnummer og e-postadresse. Opplysningene brukes til å sikre gjennomføringen av leiekontrakten, samt til å gjennomføre nødvendige kredittvurderinger. Vi har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsloven. Personopplysningene vil kun bli lagret så lenge det er saklig behov for dette, og vil bli slettet når kundeforholdet opphører. Du har til enhver tid rett til innsyn i registrerte opplysninger. Henvendelser vedrørende behandlingen av dine personopplysninger rettes til: City Self-Storage AS, Telefon: 810 12345

Ordensregler

Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i lageret utover ærend til sitt lagerrom. Leietaker låner en kode av utleier for inn- og utpassering. Koden er personlig, og skal ikke overlates til andre. Dersom koden mistes eller stjeles, må utleier få beskjed umiddelbart. Leietaker må aldri sette opp porter eller dører slik at andre får tilgang. Leietaker må derfor vente ved porten både ved inn- og utpassering til porten er lukket, for å påse at dette ikke skjer. Leietaker må bruke kode både ved inn- og utpassering, selv om porten skulle være åpen. Utleier kan ikke holdes ansvarlig dersom en person urettmessig får tilgang til lagerlokalet, eksempelvis ved å disponere over leietakers nøkler, koder, eller ved å ha fått tilgang til lagerlokalet på annen måte. Leietaker har anledning til å ha med seg medhjelpere ved behov, men har uinnskrenket ansvar for disse. Leietaker kan låne traller av utleier. Traller skal settes tilbake på plass før lageret forlates. Fjerning av traller eller annet utlånsutstyr, samt skader påført lageret, vil bli politianmeldt. Røyking, eller annen bruk av rusmidler i utleiers lokaler er strengt forbudt. Berusede personer, eller personer som skaper ufred, opptrer truende overfor betjeningen eller andre leietakere, eller forårsaker skade vil bli bortvist. Dyr har ikke adgang.

Bruk av Cookies (informasjonskapsler)

Vi benytter informasjonskapsler for å oppnå økt brukervennlighet, slik som enklere pålogging etc. Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler, må du skru av dette i nettleseren din. Vær oppmerksom på at ved å slå av denne kan det føre til nedsatt funksjonalitet på vår nettside.

PRISER PÅ LAGER

Kontakt oss uforpliktende for å finne ut mer

Vi har lagerrom i en rekke ulike størrelser. Finn lagerstørrelsen for dine behov.

Vi er tilgjengelig for å hjelpe deg

Vi har gjort noen tiltak for å hindre smitte av COVID-19. Les om våre tiltak her >

Våre dedikerte lagereksperter er klare for å hjelp deg. De fleste av våre avdelinger er betjente, slik at du komme innom og få personlig hjelp. Vi er også tilgjengelige på telefon. Ikke nøl med å ta kontakt.

Tlf: 810 12345

Synes du det er enklere med Chat? Vi hjelper deg gjerne via vår Chat-funksjon. Klikk på knappen nederst til høyre for å åpne meldingsfeltet.

Klar til å reservere lager?

Bestill minilager på nett, eller kom forbi en av våre butikker