Forsikringsvilkår

Les om våre forsikringsvilkår

Les om våre forsikringsvilkår

Denne spesifikasjon gjelder alle våre kunder som har betalt forsikringspremien i henhold til avtalevilkårene. Les også paragraf ”Forsikring” i leieavtalen.

Last ned forsikringsvilkår (pdf) >

Uteområde for en av avdelingene
Uteområde for en av avdelingene

Forsikringsvilkår

Les om våre forsikringsvilkår

Denne spesifikasjon gjelder alle våre kunder som har betalt forsikringspremien i henhold til avtalevilkårene. Les også paragraf ”Forsikring” i leieavtalen.

Last ned forsikringsvilkår (pdf) >

Uteområde for en av avdelingene

Forsikringsselskap

Amica for AXA Versicherung AG & Others

Maksimum forsikringsdekning

Forsikringen vil i ingen tilfelle dekke mer enn hva som til enhver tid er spesifisert i selve leieavtalen, eller på annet fysisk dokument registert hos utleier. Forsikringssummen skal ikke overskride NOK 500.000 med mindre dette bekreftes skriftlig av oss. Forsikringssummen kan økes mot å betale en høyere premie, forutsatt at assurandøren går med på det.

Dekning

Faktisk fysisk tap av eller skade på dine eiendeler som skyldes brann, lynnedslag, eksplosjon, jordskjelv, storm, oversvømmelse, vann som strømmer ut, tyveri i forbindelse med vold eller makt for å bryte inn eller ut, opprør, streik, siviloppstandelse, ondsinnet skade med mindre annet er angitt i denne avtale, skade som skyldes kjøretøyer, møll og andre skadedyr fra ekstern kilde.

Underforsikring

Det er en forutsetning at oppgitt forsikringsverdi representerer den fulle faktiske verdi av lagret gods. Hvis du unnlater å oppgi den fulle nyanskaffelsesverdien til dine eiendeler i leieavtalen, vil du i tilfelle av et krav bare ha rett til å kreve at assurandøren erstatter en andel av tapet som står i forhold til den nyanskaffelsesverdi du har oppgitt.

Grunnlag for oppgjør av krav

Oppgjør av krav skal foretas på erstatningsbasis, gjennom enten erstatning eller reparasjon. Forsikringsselskapet skal ta med i betraktningen alderen, kvaliteten, nyttegraden og følgelig markedsverdi av artikler ved beregning av oppgjøret.

Dokumenter

Hvor et krav omfatter tap av eller skade på dokumenter. Oppgjørsgrunnlaget skal være at kunden holdes skadesløs for rimelige omkostninger med gjenopptrykking og/eller rimelige omkostninger med ny utgivelse og/eller gjenopprettelse, inkludert hvor aktuelt nye utredninger eller leting for å innhente viktige opplysninger.

Egenandel

Assurandøren skal være fritatt fra å betale de første NOK 1500 for hvert krav per kunde.

Par- og setteklausul

Hvor en artikkel utgjør en del av et par eller et sett, skal assurandøren bare betale for den eller de aktuelle deler som er tapt eller skadet. Ingen betaling skal finne sted for deler som ikke er skadet eller tapt.

Tidsbegrensning for krav

Alle krav må settes frem for oss på det tidspunkt det oppdages, og senest på det tidspunkt eiendelen din fjernes fra enheten.

Kravprosedyre

Hvis eiendelene dine går tapt eller blir skadet, og du ønsker at vi fremlegger et krav under forsikringspolisen vår, må du varsle oss skriftlig om dette. Varselet skal sendes til oss på adressen eller faksnummeret som er oppgitt i kontrakten. Vi vil varsle forsikringsselskapet om kravet innen to virkedager fra mottak av varslet. Last ned forsikringsvilkår (pdf )>

Unntak

Det er ingen dekning på følgende:

–  Skjeggkre, sølvkre, børstedyr og andre insekter som ikke anses som skadedyr
–  Tap av eller skade på artikler på lager og som skyldes terrorhandlinger som begås av en hvilken som helst person eller personer som handler ut fra et politisk motiv.
–  Hvis en annen forsikring står ved makt på det tidspunkt tapet eller skaden inntreffer, skal denne forsikringen kun dekke den del av tapet eller skaden som ikke dekkes av den andre forsikringen.
–  Tap, ødeleggelse eller skade som direkte skyldes trykkbølger forårsaket av fly og andre luftbårne innretninger som flyr med sonisk eller supersonisk hastighet.
–  Tap eller skade fra ethvert kjemisk, biologisk, bioteknisk eller elektromagnetisk våpen.
–  Tap eller skade som skyldes et radioaktivt, giftig, eksplosiv eller annen farlig eller forurenset eiendel.
–  Tap eller skade som skyldes et hvilket som helst våpen som gjør bruk av kjernspalting og/eller spalting eller liknende reaksjon eller radioaktiv kraft eller materie.
–  Tap eller skade som skyldes radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurensende egenskaper til en hvilken som helst kjernekraftinstallasjon, reaktor eller kjernekraftenhet eller kjernekomponent av slike enheter.
–  Tap eller skade som skyldes ioniseringsbestråling fra eller forurensning av radioaktivitet fra en hvilken som helst kjernekraft eller kjerneavfall eller forbrenning av kjernekraft.
–  Følgetap av ethvert slag eller enhver beskrivelse.
–  En hvilken som helst følge av krig, invasjon, fiendtlige handlinger som begås av en fremmed makt (enten krig er erklært eller ikke), borgerkrig, opprør, revolusjon, oppstand eller militærmakt eller makt tilranet på annen måte, konfiskasjon eller nasjonalisering eller rekvisisjon eller ødeleggelse av eller skade på eiendom som begås av eller etter ordre fra en hvilken som helst regjering eller offentlig eller lokal myndighet.
–  Tap av data og informasjon annet enn kostnadene til tomt data-bærende materiell.
–  Elektriske artikler som utgjør mer en totalt NOK 100 000. Mekanisk eller elektrisk skade eller forstyrrelse av hvilke som helst mekaniske eller elektriske artikler, medmindre det med rimelighet kan fastslås at dette skyldes at aktuell artikkel har lidd fysisk skade og årsaken til denne er forsikret. Dette omfatter bla. hvitevarer, brunevarer, datarelatert utstyr etc.
–  Pels/ skinn, kunst, parfyme, tobakk, sigarer, sigaretter, øl, vin, brennevin og liknende, mobiltelefoner, datautstyr som i alt overskrider NOK 100.000.
–  Smykker, klokker, verdifulle stener, frimerker som samlet utgjør en verdi på over NOK 5000.
–  Alle former for levende dyr/organismer, sprengstoff og lett antennelige substanser.
–  Penger, mynter, barrer, skjøter/obligasjoner, verdipapirer og liknende.

Klar til å reservere lager?

Bestill minilager på nett, eller kom forbi en av våre butikker